انسان گاه به تنهایی بوق ماشین را به صدا درمی‌آورد.دراین هنگام یک کنش فردی بیرونی رخ می‌دهد. او ممکن است این‎کار را برای اهدافی نظیراهداف زیرانجام دهد:

1- آزمایش وتنظیم صدای بوق؛          2- تنوع ورفع خستگی؛            3- باریتمی خاص برای لذت بردن.

‌انسان گاه درحال رانندگی و عبورازخیابان بوق می‌زند،این‎کار او که باآگاهی و اراده انجام می‌شود، یک کنش اجتماعی است. این کنش ممکن است با اهدافی ازقبیل اهداف زیرانجام شود:

1- هشداردادن به عابرپیاده.      2- هشداردادن واعلام حضور نسبت به وسیله نقلیه دیگر.      3- دعوت عابرپیاده به سوارشدن.      4- سلام کردن به دوست.    5- اظهارتشکرازوسیله‎ای که به اواجازه عبورداده است.      6- اظهار و بیان اعتراض نسبت به وسیله‌ای که رعایت حق تقدم او را نکرده است.

تحلیل کنید صفحه 7:

- آدمی در گرو عمل خویش است ( سوره زمر ایه ی 38)

کنش های ما اعم از فردی واجتماعی پی امد هایی دارد که بر زندگی ما اثر گذار می باشد.مثلا با سرعت رانندگی کردن باعث جریمه شد ن توسط پلیس ( پی امد ارادی) یا تصادف (پی امد غیر ارادی وطبیعی) می شود وی اسرزنش توسط خودمان که پی امد ارادی به اراده خود کنش گر می باشد.

- پیامدهای ارادی وغیر ارادی هر یک از کنشهای زیر را مشخص کنید.

کنش         پیامد های ارادی      پیامد های غیر ارادی

                وابسته به اراده کنشگر            وابسته به اراده دیگری           

ورزش کردن           کشتی گرفتن، دوچرخه سواری، جست وخیز          تشویق شدن توسط دیگران       رشد ماهیچه ها، سلامتی وکاهش قند وچربی خون

سیگار وقلیان کشیدن لذت بردن وسیگارهای بعدی ر اکشیدن، پزدادن      تنبیه شد ن توسط دیگران،طرد شدن از محیط         مشکلات تنفسی،سرطان ریه، بد شکل شد ن دندانها
منبع: 1javani

شنبه 11 آبان 1398
بؤلوملر :